ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ​

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη μίας κατανεμημένης αρχιτεκτονικής, τόσο σε επίπεδο λογισμικού (software) όσο και υλικού (hardware), για την ασφάλεια των διαδικασιών και των δεδομένων ιχνηλάτησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, η οποία θα βασίζεται σε καινοτόμες τεχνολογίες Κατανεμημένου Καθολικού (blockchain) και σε ενσωματωμένα συστήματα ασφάλειας.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ανάλυση απαιτήσεων και κινδύνων ασφάλειας σχετικών με τις διαδικασίες ιχνηλάτησης της ΕΑ

Ανάπτυξη αρχιτεκτονικής για την ασφαλή διαχείριση διαδικασιών και δεδομένων ιχνηλάτησης στην ΕΑ σε επίπεδο υλικού και λογισμικού

Δοκιμή και έλεγχος αρχιτεκτονικής

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

H τεχνολογία blockchain σε συνδυασμό με τη χρήση Έξυπνων Συμβολαίων θα αποτελέσουν την βάση για την ανάπτυξη μίας κατανεμημένης αρχιτεκτονικής για την ασφάλεια της ιχνηλάτησης της Εφοδιαστικής Αύσίδας, πέραν της τρέχουσας επιστημονικής στάθμισης. Η αρχιτεκτονική αυτή θα συνδυάζει καινοτόμες υπηρεσίες ασφάλειας των ενσωματωμένων συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την ιχνηλασιμότητα της ΕΑ (π.χ. RFID, BLE tags). 

Χρηματοδότηση

Η Χρηματοδότηση υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-02836)
Ευρωπαϊκή Ένωση
Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία"
ΕΣΠΑ 2014-2020
Close Menu
elGreek
en_GBEnglish elGreek